Zpracování a ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Lektorka Mgr. Miroslava Smíšková se sídlem Tovární 650, 373 12 Borovany

IČ: 72626411
zápis v Živnostenském rejstříku, Městský úřad Trhové Sviny
sídlo: Tovární 650, 373 12 Borovany
e-mail: mirkadurajova@gmail.com
telefon: 00420 604 73 46 41 (dále jako “správce“)

informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů s ohledem na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďuje, jak s nimi nakládá, z jakých zdrojů je získává, k jakým účelům je využívá, komu je smí poskytnout a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracovává.

Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

Osobní údaje zpracovávám v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: jméno a příjmení studenta, popř. titul
 • kontaktní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa
 • telefon
 • emailová adresa
 • název firmy/společnosti
 • IČ/ DIČ
 • číslo bankovního účtu

Osobní údaje, které zpracovávám s Vaším souhlasem, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který mi můžete udělit. Osobní údaje získávám především od Vás, zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu.

Jak Vaše osobní údaje využívám?

Vaše osobní údaje shromažďuji a zpracovávám pouze za stanoveným účelem a využívám je zejména pro:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb (poskytování jazykových kurzů),
 • komunikaci s Vámi,
 • informování o změnách a novinkách v nabídce kurzů (oprávněný zájem),
 • splnění právní povinnosti,
 • účetní a daňové účely,
 • vedení zákaznické evidence,
 • marketingové a propagační účely (na základě výslovného souhlasu).

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Komu poskytuji Vaše osobní údaje?

Zpracovávané osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používám Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument),
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany správce,
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů,
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů,
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebuji, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověřím, zda moje oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy,
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracovávám (a) pro účely přímého marketingu nebo (b) pro účely mého oprávněného zájmu,
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb,
 • právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.